Innovine Software Solutions

Privacy statement

Innovine houdt zich bezig met jouw privacy en zal hier juist naar handelen. Wij verwerken uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Bovendien gaan we zorgvuldig om met alle informatie en gaan zorgvuldig om met informatie die we gebruiken over jou. Wij stellen gegevens over jou nooit voor commerciële doelsteleinde ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid gaat over het gebruik van de website en de daarop aangesloten dienstverlening van Innovine. De geldigheid van deze voorwaarden heeft als ingangsdatum 01/09/2022, met de livegang van deze nieuwe versie van de website vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens over jou worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. We vertellen hier ook op welke manier wij jouw gegevens opslaan en hoe we jouw gegevens tegen misbruik beschermen. We laten niet voorbij gaan welke rechten je hebt met de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Voor vragen kun je terecht bij ons:

Contactgegevens:
info@innovine.nl
Einsteinstraat 14A 
1821 BZ Alkmaar

Over de gegevensverwerking

Hieronder lees je op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Salarisadministratie
Salarispoint verwerkt persoonsgegevens voor administratieve doeleinde.

RetSoft 
In RetSoft worden persoonsgegevens opgeslagen die betrekking hebben op de relaties tussen Innovine en de medewerkers. Denk hierbij aan arbeidsovereenkomsten, je ID of Paspoort, beoordelingsgesprekken, verklaring voor goed gedrag, documenten voor de leaseauto’s en offertes. Elk persoon heeft een personeelsmap, die veilig in RetSoft worden opgeslagen en alleen aangewezen bevoegden kunnen inzien. RetSoft is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Persoonsgebonden gegevens worden te allen tijde beschermd en juist opgeslagen.

Facturatie en boekhouden met behulp van Exact online
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact. Uitgaande facturen. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw opdracht. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

*Jouw persoonsgegevens worden nooit voor andere doeleinde gebruikt en worden verwijderd volgens termijncriteria zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, niet meer bestaat.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel 
We gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct in verband staat met hetgeen wat jij verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketing. Als je jouw gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan waar je de gegevens voor hebt verstrekt – op een later moment contact met jou op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet jouw toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel om onze dienstverlening verder te verbeteren. Die gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Innovine op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
We bewaren jouw gegevens zolang je klant bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jijzelf gaat aangeven dat je niet langer van onze diensten gebruik wilt maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen we facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben zeker geen toegang meer tot jouw klantenbestand waar documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht zijn vervaardigd.

Jouw rechten

Jij hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door  ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij op deze rechten kunt beroepen. Om te beginnen sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften/kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij e-mailadres dat bij ons bekend is. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijv. per post wilt ontvangen, zullen we altijd vragen zich te legitimeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij in onze systemen hebben. Je hebt altijd recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je denkt dat we jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier inzetten.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die we verwerken en die betrekking hebben op jou, in te zien. Je kan een verzoek over dat onderwerp doen aan onze persoon van de privacywet. Je ontvangt binnen 30 dagen tegenbericht. Als je verzoek wordt verwerkt sturen we jou – op het mailadres dat bij ons bekend is – een overzicht van verwerkers die de gegevens van jou onder zich hebben. Hierbij vermelden we de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de persoonsgegevens die we verwerken te laten aanpassen. Ook hier leg je dit verzoek bij onze contactpersoon van de privacywet. Je kan een verzoek over dat onderwerp doen aan onze persoon van de privacywet. Je ontvangt binnen 30 dagen tegenbericht. Als je verzoek wordt verwerkt sturen we jou – op het mailadres dat bij ons bekend is – een overzicht van verwerkers die de gegevens van jou onder zich hebben. Hierbij vermelden we de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de persoonsgegevens die we verwerken te laten te beperken.  Je kan een verzoek over dat onderwerp doen aan onze persoon van de privacywet. Je ontvangt binnen 30 dagen tegenbericht. Als je verzoek wordt verwerkt sturen we jou – op het mailadres dat bij ons bekend is – een overzicht van verwerkers die de gegevens van jou onder zich hebben. Hierbij vermelden we de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de persoonsgegevens die we verwerken door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek over dat onderwerp doen aan onze persoon van de privacywet. Je ontvangt binnen 30 dagen tegenbericht. Als je verzoek wordt verwerkt sturen we jou – op het mailadres dat bij ons bekend is – een overzicht van verwerkers die de gegevens van jou onder zich hebben. Hierbij vermelden we de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in bovenstaande gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Innovine. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen we afschriften en/of kopieën van persoonsgegevens aan je geven en  de verwerking blijvend staken. 

Cookies

Innovine maakt gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. Een cookie heeft gegevens tot zijn beschikking zodat jij bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het gebruik van cookies is van belang voor het goed laten draaien van onze website. Vanwege deze (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Innovine maakt gebruik van:

Analytische Cookies

Om bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen we beter inzicht in het functioneren van de website. Deze cookies maken geen inbreuk op je privacy.

Technische en Functionele Cookies
Deze cookies houden bij wat er wordt ingevuld in de formulieren van de website.  Ook deze cookies hebben geen inbreuk op jouw privacy.

Tracking Cookies
Dit soort cookies verzamelt informatie over je surfgedrag waar we informatie op je persoonlijk afstemmen.  Tracking cookies vormen geen gevaar voor uw computer, zij laten geen virus achter.